Decentralizacija

Decentralizacija

Decentralizacija je sredstvo vertikalne diobe vlasti i ograničenja političke moći i organizacijski model povećanja učinkovitosti javne uprave.

U slučaju Grada Zagreba, to znači da treba uspostaviti metropolitansko područje Zagreba nalaženjem adekvatnog oblika metropolitanske uprave, koja može biti izgrađena u više razina i ne mora biti ograničena postojećom teritorijalnom podjelom, ali uz očuvanje razmjerno visokog stupnja autonomije lokalnih jedinica na izvangradskom području.

U Gradu Zagrebu valjalo bi izvršiti snažniju decentralizaciju na gradske četvrti, izbjegavajući  pritom  rizike  neusklađenosti  u  vođenju  vitalnih gradskih  javnih  politika.  Ne  smije  se  narušiti  mogućnost  integriranog  upravljanja  i  razvoja Zagreba kao  najveće  i ključne hrvatske  urbane  cjeline.  No, isto tako, mora se osigurati veća autonomija pojedinih dijelova grada koji sada praktično  nemaju  nikakve  autonomije.

Pitanje je da li je to moguće putem sadašnjeg ustroja mjesne samouprave jer postojanje preko dvije stotine mjesnih odbora kao zasebnih cjelina vodi prema fragmentaciji Grada Zagreba i bitno otežava ili čak i onemogućuje integrirano gradsko upravljanje i smisleno rješavanje urbanih i upravljačkih problema.

U pametnom sustavu upravljanja gradom, valja gledati kakvi su odnosi, formalnopravni i stvarni, glavnog grada s njegovom  funkcionalnom  okolinom,  gradskim  rubom  odnosno širom metropolitanskom regijom, grade li se institucije metropolitanske uprave te kakve su razvojne šanse na metropolitanskom području.

U velikim gradovima upravljanje se najčešće se osigurava na dvije razine, razini glavnog grada kao cjeline te na razini određenih većih dijelova grada kao što su četvrti.

Decentralizacija  u  glavnim  gradovima  mora  biti  provedena  na specifičan  način  i  primjenom  specifičnih  oblika  koji  osiguravaju potrebnu ravnotežu između demokratičnosti i blizine građanima te efikasnosti, ekonomičnosti i cjelovitosti. Participacija  najšireg  sloja  stanovništva  glavnog  grada  u  javnom upravljanju  omogućuje  njihovo  usredotočenje  na  oblikovanje važnih javnih politika i rješavanje javnih problema.

Decentralizacija upravljanja

Grad Zagreb trenutno ima 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora. Trenutni složeni teritorijalni ustroj ne omogućava ostvarivanje deklariranih ciljeva koje bi gradske četvrti i mjesni odbori morali ostvarivati.

Stoga predlažemo preustroj postojećih granica gradskih četvrti i mjesnih odbora u cilju postizanje učinkovitijih predstavničkih tijela mjesne samouprave. U tom smislu, treba provesti raspravu sa zainteresiranom javnošću, svim predstavnicima mjesne samouprave, nadležnih stručnih službi te istaknutim stručnjacima koji se bave ustrojstvom i funkcioniranjem lokalne i mjesne samouprave, a sve to vodeći se kvalitetnim postojećim rješenjima u gradovima slične veličine i važnosti.   

Ujedno, želimo otvoriti javnu raspravu o statusu Sesveta u Zagrebu. Zbog specifičnog položaja Sesveta unutar Zagreba potrebno je napraviti stručne analize te svakako ispitati stav građana po tom pitanju. Sva naselja koja se ne nalaze u Generalnom urbanističkom planu (GUP) Grada Zagreba ne bi potpadala pod gradske četvrti već bi se formirali zasebni mjesni odbori. Spadali bi pod direktnu ingerenciju gradske uprave, tj. između njih i Grada ne bi bilo razine gradske četvrti.

Trenutno se sredstva za financiranje mjesne samouprave osiguravaju godišnje u visini 5% od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini, umanjenih za prihod od zaduživanja. Utvrđeni su kriteriji raspodjele sredstava po gradskim četvrtima i namjenama. Glavnina sredstava namijenjena je malim komunalnim akcijama, a raspoređuje se po gradskim četvrtima prema slijedećim kriterijima: 60 posto prema broju stanovnika gradske četvrti, 10 posto prema površini gradske četvrti i 30 posto prema veličini potreba za komunalnim opremanjem i uređivanjem gradske četvrti.

Udio sredstava za mjesnu samoupravu u ukupnom gradskom proračunu sa kojima će samostalno upravljati gradske četvrti treba iznositi najmanje 20 posto, umjesto dosadašnjih 5 posto. Kriteriji ostaju isti: 60-10-30 posto. Sredstva bi se koristila za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture te za zadovoljavanje potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnoga zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta. Ključna izmjena je u da gradske četvrti više neće određivati samo prioritete malih komunalnih akcija, već je njihov plan obvezujući, kako za male komunalne akcije, odnosno komunalnu infrastrukturu tako i za ostale namjene.

 

Od iznosa sredstava koji se s gradske razine spusti na gradsku četvrt, 20% se treba dodati spustiti na razinu mjesnih odbora. Kriteriji za raspodjelu novca su broj stanovnika, površina i infrastrukturne odnosno komunalne potrebe, također prema kriteriju 60-10-30%. Prijedlozi mjesnih odbora imali bi djelomično obavezujuću snagu za gradske četvrti. Također, želimo smanjenje broja mjesnih odbora, shodno javnoj raspravi, a kako bi se formirali stvarni kvartovi.

Zakonom o Gradu Zagrebu u čl 17. i 18. propisano je da se gradske četvrti i mjesni odbori osnivaju na način i u postupku utvrđenim Statutom, dok se njihov djelokrug ovlasti i tijela utvrđuju Statutom u skladu sa zakonima.

Za promjenu broja vijeća gradskih četvrti potrebno je promijeniti članak 79. Statuta Grada Zagreba, obzirom da su u njemu navedeno svih 17 vijeća. Temeljem Statuta promijenila bi se Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti, kojom su propisane granice gradskih četvrti.

Potrebno je zato mijenjati pravila o financiranju. Člankom 92. Statuta propisano je da se sredstva za rad Vijeća gradskih četvrti, odnosno sredstva za obavljanje poslova koji su povjereni vijeću gradskih četvrti, osiguravaju u gradskom proračunu. Sredstva se u proračunu iskazuju posebno za svaku pojedinu gradsku četvrt i to po namjenama kao sredstva za rad Vijeća gradskih četvrti te sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjerenih vijeću gradske četvrti.

Gradska skupština posebnom odlukom utvrđuje visinu sredstava u gradskom proračunu za gradske četvrti i kriterije za podjelu tih sredstava na gradske četvrti te način i uvjete korištenja i raspolaganja sredstvima. Odlukom o financiranju mjesne samouprave u Gradu Zagrebu utvrđeni su i kriteriji raspodjele sredstava po gradskim četvrtima i namjenama.