Obrazovanje

ODGOJ, OBRAZOVANJE I ZNANOST ZA GRAD ZAGREB

Grad Zagreb svojim građanima trenutno ne nudi zadovoljavajuću razinu usluga u odgojno-obrazovnom sustavu. Još uvijek nije u stanju osigurati čak ni da se sva djeca mogu upisati u vrtiće, i to tijekom cijele godine,  te da se nastava odvija u jednoj  smjeni u svim školama. To je minimum bez kojeg ne možemo ispuniti ono što treba biti cilj, da Grad pametnim politikama osigura sve infrastrukturne i programske uvjete za usvajanje ključnih kompetencija za funkcioniranje u suvremenom društvu. Grad Zagreb ne koristi ni činjenicu da je sveučilišni i znanstveni centar Hrvatske. Suradnju s akademskim i istraživačkim institucijama treba intenzivirati te i na toj razini kreativnim politikama stvoriti poticajno okruženje za znanstveno-istraživačku djelatnost.

Iako je sustav odgoja, obrazovanja i znanosti u našoj zemlji centraliziran po mnogim ključnim pitanjima, nadležnosti lokalne i regionalne samouprave, pa time i Grada Zagreba, pružaju širok prostor za osmišljavanje pametnih obrazovnih politika, koje maksimalno razvijaju potencijale građana.

predškolski odgoj

Predškolski odgoj i obrazovanje

Nedopustivo je da svake godine iznova nema mjesta za svu djecu u zagrebačkim vrtićima, da vrtićke skupine broje i po tridesetero djece (Državni pedagoški standard propisuje, primjerice, da u najmlađoj  vrtićkoj skupini može biti najviše četrnaestero djece) te da odgajateljice i odgajatelji vlastitim novcem kupuju didaktičku opremu i igračke. Vrtići u Gradu Zagrebu ne ispunjavaju i cijeli niz drugih odredbi propisanih Državnim  pedagoškim standardom, za što nema nikakvog opravdanja ni objektivnog razloga.

Sustav predškolskog odgoja od najranije dobi mora omogućiti stjecanje znanja i vještina te kritičkog rasuđivanja, pri čemu predškolske odgojne ustanove nisu shvaćene kao ustanove za čuvanje djece, već kao prvi i presudni korak u obrazovnom procesu. U Gradu Zagrebu treba uspostaviti sustav predškolskog odgoja i obrazovanja koji će svoj djeci pružati sigurnost, razvijati svijest o zdravlju, ekologiji, dječjim pravima, omogućavati razvoj psiho-socijalnih vještina,  poticati interes za učenje, tehnologiju i znanost te stvarati osnove za razvoj građanske svijesti. Mreža predškolskih ustanova mora biti dostupna svoj djeci.

 

Mjere:

 • izgradnja novih kapaciteta i opremanje didaktičkom opremom te svim sredstvima potrebnim za igru, učenje i psihofizički razvoj djece;
 • smanjivanje broja djece u vrtićkim skupinama (u skladu s Državnim pedagoškim standardom);
 • programi informatičkog obrazovanja u vrtićima;
 • integrirani program učenja engleskog jezika u svim vrtićkim skupinama (u redovnoj cijeni);
 • upisi u vrtiće tijekom cijele kalendarske godine;
 • prilika svoj djeci, bez obzira na radni status roditelja, da svoje sposobnosti razviju  u organiziranom obliku odgoja i obrazovanja;
 • rad vrtića u dvije smjene – da barem u jednom dječjem vrtiću po zagrebačkoj četvrti bude osigurana druga smjena, i to programom jednaka prvoj;
 • programi za prepoznavanje te sustavno prilagođeno educiranje darovite djece (u redovnoj cijeni);
 • osiguranje dovoljnog broja osoblja kako bi se osigurao kvalitetan rad u grupama i poboljšanje statusa zaposlenih u vrtićima;
 • zapošljavanje logopeda u svakom vrtiću;
 • inkluzija djece s teškoćama u razvoju;
 • sustav vanjskog vrednovanja predškolskih ustanova.
osnovno školstvo

Osnovne i srednje škole

U Gradu Zagrebu većina škola radi u dvije smjene, a tek je nedavno zadnja škola  ukinula rad u trećoj smjeni. Učenici nerijetko  sjede u dotrajalim učionicama,  bez osnovnih uvjeta za rad. Kabinetska nastava mnogim je školama još uvijek nedostižna. Standardi osnovnoškolskog i  srednjoškolskog obrazovanja već su  dulje vrijeme na zavidnim razinama u većini europskih gradova, infrastrukturno (puna digitalizacije i e-učenje), ali i po sadržajima koje svojim učenicima nude. Nema apsolutno nikakvog razloga da Zagreb zaostaje u tom smislu, posebno s obzirom na veliki broj EU programa te mogućnosti korištenja EU fondova. Zagrebačke škole trebaju omogućiti  razvijanje kompetencija učenika do njihova maksimuma, uz uvažavanje pojedinačnih interesa, potreba i mogućnosti te osigurati cjeloviti razvoj slobodnog, autonomnog, odgovornog i  kritičkog građanina. Suvremene škole usmjerene su na poticanje i razvoj interesa za učenje, razumijevanje, primjenu znanja te učenike osposobljavaju za snalaženje u složenim situacijama te za brzu prilagodbu na društvene promjene te  usvajanje ključnih kompetencija i vještina.

 

Mjere:

 • infrastrukturna modernizacija (vanjska i unutarnja) zagrebačkih škola;
 • jednosmjenska nastava u svim školama;
 • digitalizacija i informatizacija škola;
 • škole bi trebale biti otvorene učenicima tijekom cijeloga dana na način da im omogućavaju dodatne i dopunske programe vezane uz umjetnost, sport, učenje drugih stranih jezika, pomoć u svladavanju gradiva, preventivne programe te različite druge slobodne aktivnosti;
 • uvjeti za provođenje zdravstvenog, građanskog odgoja te za usvajanje digitalne kompetencije u što većem broju škola (izjednačavanje sa statusom nastave vjeronauka u osnovnim i srednjim te etike u srednjim školama);
 • produženi boravak dostupan svoj zainteresiranoj djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole;
 • kadrovski i materijalni uvjeti za razvoj inkluzivne škole;
 • odgovarajuća infrastruktura te dovoljan broj nastavnika i drugih edukatora za obogaćenje ponude škola programima kao što su odgoj za stvaralaštvo, nutricionizam i zdrav život, financijsku pismenost, turistički odgoj i obrazovanje, poslovna i poduzetnička znanja i vještine;
 • poticanje interesa i učenja u predmetima iz STEM-područja, dakle znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (stipendije, nagrade…);
 • vodeći računa o specifičnostima pojedinih struka, poticati interes i učenje predmeta iz društvenog i humanističkog područja (stipendije, nagrade…);
 • usklađivanje obrazovnih programa s tržištem rada;
 • poticanje privatnih investicija u istraživanje i razvoj obrazovnih programa, posebice strukovnih srednjoškolskih programa Grada.
Visoko obrazovanje, znanost i istraživanje

Visoko obrazovanje, znanost i istraživanje

Zagreb je najstariji sveučilišni grad u Hrvatskoj i jedan od najstarijih u Europi. Utjecaj akademsko-istraživačke zajednice na kvalitetu života u Gradu danas nije dovoljan. Stoga je strateški prioritet  za Grad Zagreb  povezivanje  visokog obrazovanja, znanosti i gospodarstva. Pametnim pristupom znanosti i istraživanju Zagreb može, koristeći geografske, institucionalne te kadrovske potencijale,  stvoriti poticajno okruženje za inovativne i kreativne industrije te se potencijalno razviti u regionalni centar izvrsnosti u pojedinim strateškim područjima.

 

Mjere:

 • osnaživanje suradnje sa Sveučilištem te ostalim visokoškolskim i znanstvenim institucijama, ulažući u znanstvena istraživanja, grane i sektore koji će u suradnji s gospodarstvom dati najbolje rezultate. Osim projekata vezanih primarno uz STEM-područje (s ciljem poboljšanja infrastrukture, prometa u gradu, gospodarenja otpadom i sl.) naglasak treba  staviti i na interdisciplinarne projekte revitalizacije zagrebačke povijesne, kulturne, arhitektonske i industrijske baštine, koja je velikim dijelom u vrlo lošem, u nekim slučajevima  katastrofalnom stanju (primjer Paromlina, dijelova Gornjeg i Donjeg grada i sl.);
 • razvijanje kreativne industrije korištenjem gradske povijesne, kulturne, arhitektonske i industrijske baštine, u suradnji sa Sveučilištem te ostalim visokoškolskim i znanstvenim institucijama, Gradskim zavodom, strukovnim udruženjima, civilnim društvom te privatnim sektorom;
 • u suradnji s državnim institucijama, akademsko-istraživačkom zajednicom te privatnim sektorom razvoj znanstvenih centara izvrsnosti;
 • korištenje studentskog potencijala (Zagreb ima najveći broj studenata u RH) za razvoj urbane kulture, poduzetništva i informatizacije;
 • snažnije povezivanje programa stipendiranja studenata i znanstvenika s privatnim inicijativama;
 • poticajne porezna politika u Gradu za razvoj spomenutih djelatnosti.
Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje

U skladu sa Strategijom obrazovanja i znanosti te programom Europske unije za cjeloživotno učenje svim građanima treba biti dostupno cjeloživotno obrazovanje kroz formalne i/ili neformalne oblike, osposobljavanja i usavršavanja te drugi raznoliki oblici učenja. Grad Zagreb treba pritom  maksimalno iskoristiti potencijale i mogućnosti koje u tom pogledu pružaju sektorski potprogrami EU, s posebnim naglaskom na stručno usavršavanje djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova te ustanova uključenih u cjeloživotno obrazovanje. Na uključivanje u cjeloživotno obrazovanje posebno treba motivirati i financijski stimulirati osobe niže razine obrazovanosti i kvalifikacija, socijalno marginalizirane i isključene, osobe s invalidnošću, starije i osobe treće životne dobi te useljenike.

 

Mjere:

 • istraživanje stanja i potreba obrazovanja odraslih u Gradu Zagrebu;
 • svim građanima prilika za učenje i obrazovanje bez obzira na njihovu dob i životnu situaciju, u skladu s interesima i potrebama, s posebnim naglaskom na usvajanje  ključnih kompetencija;
 • u sklopu EU programa za cjeloživotno učenje, suradnja i povezivanje s europskim gradovima na razvoju inovacija u cjeloživotnom učenju;
 • suradnja s obrazovnim institucijama (prije svega Sveučilištem te ostalim visokoškolskim institucijama) i privatnim sektorom u razvoju programa (posebno e-sadržaja – platforma za online učenje);
 • ulaganje u populariziranje obrazovanja i informiranje građana o mogućnostima.

 

Izvori sredstava

Većinu mjera u svim segmentima moguće je realizirati restrukturiranjem rashoda gradskog proračuna političkom odlukom nove gradske većine, bez dodatnog povećanja poreznog opterećenja građana. Međutim, prije svega je  potrebno snažnije povezivanje s poslovnim sektorom u Gradu te  efikasnije korištenje EU programa i  sredstava iz strukturnih fondova.

PAMETNO OBRAZOVANJE ZA PAMETNI GRAD

Za razvoj Grada Zagreba u pametni grad, koji koristi sve raspoložive tehnologije i saznanja te kontinuirano razvija nove da svojim građanima osigura što bolji i kvalitetniji život, važan je niz elemenata, od vodstva s vizijom do  sustava financiranja. No, ako postoji jedan element koji je ključan u tom pogledu, to je svakako obrazovanje – sustav koji obrazuje aktivne samosvjesne  građane u multikulturalnom okruženju,  dobro informirane, povezane te otvorene i spremne za brzu prilagodbu svim promjenama.

Pametni grad svim svojim građanima omogućava da dosegnu puni osobni potencijal, dajući im pritom priliku te potičući ih da aktivno sudjeluju u kreiranju  gradskih politika.

Inovativno te inkluzivno obrazovanje na svim razinama, koje kombinira tehnološko-komunikacijsku  infrastrukturu s kreativnim nastavnim programima,  osnovni je preduvjet za razvoj Zagreba u otvoreni  grad u kojem su građani osposobljeni i motivirani da budu nositelji inovacija i razvoja.